Dear Union Member,

Recently we filed a complaint with the Massachusetts Attorney General regarding Brooks Brothers failure to pay workers the vacation and sick time they are owed. After putting pressure on the company and involving the Attorney General we are happy to announce that the company has agreed to pay the accrued vacation and sick time you had left when the factory closed and to extend your health insurance coverage through August 31st. You will receive this pay next week (8/7) the same way you would normally be paid by Southwick (either through direct deposit or check).  BUT WE ARE NOT DONE. Our campaign for severance and to save our factory continues. CEO Claudio Del Vecchio is from one of the richest families in the world, he has the money to do all of this. The company paid $1.98 million to just 17 managers in June, what about us?

Your union is not giving up. Over the last few weeks we have:

 • Received press coverage in the New York Times, Boston Globe, Boston Herald, Wall Street Journal, Womenswear Daily, Bloomberg, Eagle Tribune, Telemundo, WGBH, and others.
 • Senator Elizabeth Warren, Senator Ed Markey, and Congresswoman Lori Trahan wrote a letter to Claudio Del Vecchio demanding he pay workers.
 • State Representative Andy Vargas and eight other state representatives and senators also sent a letter to Del Vecchio.
 • We hosted a press conference with Senator Ed Markey, Mayor Jim Fiorentini, State Rep Andy Vargas, and Congresswoman Trahan calling on Brooks Brothers to treat its workers fairly.
 • Governor Baker is demanding that Brooks Brothers pay back the $2 million it gave in tax incentives.
 • We held a rally with over 100 Southwick workers calling on Brooks Brothers to treat us fairly.
 • We travelled to the Boston headquarters of Brooks Brothers on Newbury Street and leafletted the public.

There are currently several companies interested in buying Brooks Brothers. One of these is a group of Italian investors who have said that they would keep our factory. We are reaching out to them and other companies that would be interested in buying the factory and continue to make garments in the USA.

Help us spread the word and demand that Brooks Brothers respect us. Sign the petition to CEO Claudio Del Vecchio: Severance NOW, SAVE our factory!

http://chng.it/4RkXJKdx

 

Estimado miembro de la Unión:

Recientemente, presentamos una queja ante el Procurador General de Massachusetts con respecto al incumplimiento de Brooks Brothers de pagar a los trabajadores las vacaciones y el tiempo de enfermedad que les deben. Después de luchar contra la compañía e involucrar al Fiscal General, nos complace anunciar que la compañía acordó pagar las vacaciones acumuladas y el tiempo de enfermedad que le quedaba cuando la fábrica cerró y extender su cobertura de seguro de salud hasta el 31 de agosto. Recibirá este pago la próxima semana (8/7) de la misma manera que Southwick le pagaría normalmente (ya sea mediante depósito directo o cheque). PERO NO ESTAMOS HECHOS. Nuestra campaña por la indemnización y para salvar nuestra fábrica continúa. El CEO Claudio Del Vecchio es de una de las familias más ricas del mundo, tiene el dinero para hacer todo esto. La compañía pagó $ 1.98 millones a solo 17 gerentes en junio, ¿y nosotros?

Tu sindicato no se rinde. En las últimas semanas tenemos:

 • Recibió cobertura de prensa en el New York Times, Boston Globe, Boston Herald, Wall Street Journal, Womenswear Daily, Bloomberg, Eagle Tribune, Telemundo, WGBH y otros.
 • La senadora Elizabeth Warren, el senador Ed Markey y la congresista Lori Trahan escribieron una carta a Claudio Del Vecchio exigiéndole que pagara a los trabajadores.
 • El representante estatal Andy Vargas y otros ocho representantes estatales y senadores también enviaron una carta a Del Vecchio.
 • Organizamos una conferencia de prensa con el senador Ed Markey, el alcalde Jim Fiorentini, el representante estatal Andy Vargas y la congresista Trahan pidiendo a Brooks Brothers que trate a sus trabajadores de manera justa.
 • El gobernador Baker exige que Brooks Brothers devuelva los $ 2 millones que dio en incentivos fiscales.
 • Celebramos un mitin con más de 100 trabajadores de Southwick pidiendo a Brooks Brothers que nos tratara de manera justa.
 • Viajamos a la sede de Boston de Brooks Brothers en Newbury Street y distribuimos folletos al público.

Actualmente hay varias compañías interesadas en comprar Brooks Brothers. Uno de ellos es un grupo de inversores italianos que han dicho que mantendrían nuestra fábrica. Nos estamos comunicando con ellos y otras compañías que estarían interesadas en comprar la fábrica y continuar fabricando prendas en los Estados Unidos.

Ayúdanos a correr la voz y exige que Brooks Brothers nos respete. Firme la petición al CEO Claudio Del Vecchio: ¡ Indemnización AHORA, AHORRE nuestra fábrica!

http://chng.it/4RkXJKdx

 

 

Kính gửi đoàn viên lao động,

Gần đây, chúng tôi đã đệ đơn khiếu nại lên Tổng chưởng lý bang Massachusetts liên quan đến việc Brooks Brothers không trả cho công nhân thời gian nghỉ phép và thời gian ốm đau mà họ đang nợ. Sau khi gây áp lực cho công ty và liên quan đến Tổng chưởng lý, chúng tôi vui mừng thông báo rằng công ty sẽ trả tiền nghỉ hè và thời gian ốm. Họ cũng sẽ gia hạn bảo hiểm y tế cho đến ngày 31 tháng 8.Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán này vào tuần tới (August 7) giống như cách bạn thường được Southwick trả (thông qua ký gửi trực tiếp hoặc séc). NHƯNG CHÚNG TÔI KHÔNG xong. chúng tôi tiếp tục chiến dịch của chúng tôi. CEO Claudio Del Vecchio đến từ một trong những gia đình giàu nhất thế giới, ông có tiền để làm tất cả những điều này. Công ty đã trả 1,98 triệu đô la cho chỉ 17 nhà quản lý vào tháng 6, còn chúng tôi thì sao?

Công đoàn của bạn không từ bỏ. Trong vài tuần qua chúng tôi có:

 • chúng tôi đã nhận được sự chú ý trên Thời báo New York, Quả cầu Boston, Boston Herald, Tạp chí Phố Wall, Phụ nữ hàng ngày, Bloomberg, Eagle Tribune, Telemundo, WGBH, và những người khác.
 • Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ Ed Markey, và nữ nghị sĩ Lori Trahan đã viết một bức thư gửi cho Claudio Del Vecchio yêu cầu ông trả lương cho công nhân.
 • Đại diện bang Andy Vargas và tám đại diện và thượng nghị sĩ tiểu bang khác cũng đã gửi thư cho Del Vecchio.
 • Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp báo với Thượng nghị sĩ Ed Markey, Thị trưởng Jim Fiorentini, Đại diện Nhà nước Andy Vargas và Nữ nghị sĩ Trahan kêu gọi Brooks Brothers đối xử công bằng với công nhân của mình.
 • Thống đốc Baker đang yêu cầu Brooks Brothers trả lại 2 triệu đô la mà họ đã đưa ra trong các ưu đãi thuế.
 • Chúng tôi đã tổ chức một cuộc mít tinh với hơn 100 công nhân Southwick kêu gọi Brooks Brothers đối xử công bằng với chúng tôi.
 • Chúng tôi đến trụ sở Boston của Brooks Brothers trên phố Newbury và thông báo cho công chúng.

Hiện tại có một số công ty quan tâm đến việc mua Brooks Brothers. Một trong số đó là một nhóm các nhà đầu tư người Ý đã nói rằng họ sẽ giữ nhà máy của chúng tôi. Chúng tôi đang liên hệ với họ và các công ty khác sẽ quan tâm đến việc mua nhà máy và tiếp tục sản xuất hàng may mặc tại Hoa Kỳ.

Hãy giúp chúng tôi truyền bá và yêu cầu Brooks Brothers tôn trọng chúng tôi. Ký tên thỉnh nguyện lên CEO Claudio Del Vecchio: bồi thường NGAY BÂY GIỜ, TIẾT KIỆM nhà máy của chúng tôi!

 

http://chng.it/4RkXJKdx